تحلیل و طراحی سیستم

33jSj-g

تحلیل نیازمندیها و طراحی سیستم مبتنی بر MS CRM

از عوامل موثر در موفقیت پیاده سازی سیستم CRM، درک کامل از خواسته ها، نیازمندیها و اهداف پیاده سازی سیستم CRM می باشد. این درک هم در طرف کارفرما و هم در طرف مجری باید وجود داشته باشد. بهمین منظور یکی از اولین فازهای پیاده سازی سیستم CRM تحلیل نیازمندیهای کارفرما برای نیل به درک کامل از خواسته ها و نیازمندیهای کارفرما در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری می باشد.

تحلیل نیازمندیها و طراحی سیستم مبتنی بر MS CRM شامل فعالیتهایی است که طی آن فرآیندهای کنونی، اهداف و نیازمندیها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس بمنظور رسیدن به وضعیت مطلوب، فرآیندها در حوزه های تحت تاثیر CRM بر اساس مدلCRM بازطراحی می شوند. این فعالیتها شامل موارد زیر است:

  • مدل سازی فرآیندهای کنونی
  • تعیین اهداف و نیازمندیها
  • بررسی زیرساخت ها
  • باز طراحی فرآیندها مبتنی بر استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری
  • طراحی سیستم مبتنی بر Microsoft Dynamics CRM

همین حالا درخواست مشاوره را ارسال کنید.

برای مشاوره رایگان لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن: ۷۴۴۷۸۲۱۵– ۷۴۴۷۸۲۱۰