مدیریت بازاریابی و فروش در Microsoft CRM

Slide background

مدیریت پرونده های فروش

مدیریت پرونده های فروش ثبت تاریخچه هر پرونده فروش