فرم نیازسنجی پیاده سازی سیستم CRM

 

برای آشنایی ما با اسکوپ نیازها و خواسته های شما از سیستم CRM، خواهشمندیم فرم زیر را با دقت پر کرده تا بتوانیم راه حل مناسب تری را به شما پیشنهاد دهیم. لطفا تا جایی که ممکن است از کلی گویی خودداری کرده و پاسخ های شفاف بدهید.

 
 Upload
ساخته شده توسطARForms